NA POGRANICZU

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Pograniczu, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, siedzibą stowarzyszenia jest:
Lubowidz 09-304, ul. Zielona 10.

3.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

4.      Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

5.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

6.      Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

7.      Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.

8.   Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz ochrony dziedzictwa, rozwoju i poprawy warunków życia społeczności oraz promocji regionu wielowiekowego pogranicza kulturowego, na styku województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego  w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1)      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2)      upowszechniania kultury - ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionalnej i ochrony dziedzictwa;

3)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania

4)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

5)      działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

6)      działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w Unii Europejskiej;

7)      ochrony i poprawy stanu środowiska - w tym propagowania edukacji ekologicznej ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

8)      upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

9)      ochrony i promocji zdrowia;

           

10)    pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;

11)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

12)    działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

13)    działalności charytatywnej;

14)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy -  w tym rozwój przedsiębiorczości;

15)    porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

16)    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

17)    propagowania idei samorządności lokalnej;

18)    działalności na rzecz społeczeństwa informacyjnego;

19)    ratownictwa i ochrony ludności;

20)    promocji i organizacji wolontariatu;

21)    upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

22)    budowania więzi międzyludzkich.

 

 

2.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1)      zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2)      działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

3)      organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;

4)      współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;

5)      udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;

6)      prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;

7)      pozyskiwanie środków finansowych;

8)      organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

9)      prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

10)    prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

1.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)   członków zwyczajnych,

b)   członków wspierających,

c)   członków honorowych.

 

2.   Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

3.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek,

 

5.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

6.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

7.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)   uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b)   wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)   zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)   uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

8.   Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)   brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)   przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)   nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)   regularnie opłacać składki członkowskie.

9.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

10. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)   postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem Stowarzyszenia,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

11. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

12. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w punkcie  10 lit. a) - c) niniejszego rozdziału stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis punktu 11 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

13. Od uchwał Zarządu, o których mowa w punktach 11 i 12 niniejszego rozdziału przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

14. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, po złożeniu oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia oraz deklaracji zawierającej dane: 

       a)  osoby fizyczne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

       b)  osoby prawne: nazwę, siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z

           właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

15. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

16. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z punktami 9-13 niniejszego rozdziału.

17. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia godność tę nada Walne Zebranie.

18. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.

19. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w punkcie 10 lit. b) – d) niniejszego rozdziału.

20. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej, której postawa moralna i wyjątkowe osiągnięcia są niezwykle istotne dla celów i zasad działalności Stowarzyszenia.

21. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

22. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

23. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

24. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa we wszystkich działaniach

organizowanych przez Stowarzyszenie, ale nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

1. Organami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)   Zarząd Stowarzyszenia,

c)   Komisja Rewizyjna.

2.   Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

3.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

4.   Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)   pisemnej rezygnacji,

c)   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

5.   W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

6.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w punkcie 3 i punkcie 4 lit. b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

7.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

8.   Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

9.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

10. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

11. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

12. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

13. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

14. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)   uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)   uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e)   udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)   wybór członków Zarządu,

g)   wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h)   uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)    nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

k)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l)    podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m)  podejmowanie uchwał w przypadkach określonych  Statutem Stowarzyszenia oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

15. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

16. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu  przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

17. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

18. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch

     wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

19. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety w wysokości ustalonej przez Komisję

      Rewizyjną,

20. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

21. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia ustala Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

22. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

23. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)   podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)   składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

e)   nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem punktu 6 Rozdziału V (Majątek i Działalność Stowarzyszenia),

24. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

25. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

26. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

27. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

28. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

29. Komisja Rewizyjna składa się z  od  trzech do pięciu członków.

30. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

31. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)   przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d)   prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e)   składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

32. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

33. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a)   będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

34. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom punktu 33 niniejszego rozdziału jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w punkcie 33 niniejszego rozdziału w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

35. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)   składek członkowskich,

b)   dotacji,

c)   środków otrzymanych od sponsorów,

d)   darowizn,

e)   zapisów i spadków,

f)   dochodów z własnej działalności,

g)   dochodów z majątku.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.   Następujące czynności dysponowania majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a)   nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)   nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)   zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)   wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)   rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)   przyjęcie lub odrzucenie spadku.

7.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a)   członków Stowarzyszenia i jego organów,

b)   pracowników Stowarzyszenia,

c)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d)   osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

8.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w punkcie 7 lit. a) - d) niniejszego rozdziału, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

9.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w punkcie 7 lit. a) - d) niniejszego rozdziału na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

10  Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w punkcie 7 lit. a) - b) niniejszego rozdziału oraz od osób, o których mowa w punkcie 7 lit. c) - d) niniejszego rozdziału.

11. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

12. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

13. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym       

      Prezes.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

1.  Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym  wyłącznie przez Walne

     Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich

      głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; punktów 7-9

      Rozdziału IV (Organy Stowarzyszenia) nie stosuje się.

2.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej

      większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

      Stowarzyszenia; punktów 7-9 Rozdziału IV (Organy Stowarzyszenia) nie stosuje się.

3.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

4    Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

Created by niziolek